Buổi báo cáo về tình hình dự án BG-LS với Bộ Giao thông vận tải