Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành công ty họp tổng kết cuối năm và tham gia thị sát tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn