Dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn – Trông mong kỳ vọng của hàng triệu con người