“Từ trường học đến thực tiễn khởi nghiệp”: … nuôi dưỡng ước mơ, để đi đến thành công