Bắc Giang – Lạng Sơn: Khẳng định “giá trị thực” giữa muôn trùng khó khăn