BOT Bắc Giang – Lạng Sơn: Không có việc chậm trễ giải quyết đền bù thiệt hại cho người dân