Đóng góp trực tiếp vào lộ trình xây dựng Giao thông thông minh tại Việt Nam