Khắc phục nguy cơ dừng, giãn tiến độ dự án do thiếu vốn