Nhà đầu tư thông tin về nội dung kiểm toán dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn