Phương tiện giảm mạnh trên tuyến đường thông thương Việt Nam – Trung Quốc