Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông