“Tiếp sức đến trường” và hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách tại Phú Yên